Cathrine Engehagen Bråthen

65 treff i tidsrommet 26.08.2006 - 11.11.2023

2023

11.11 : 
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
11.11 : 
 : KOSTYMEDESIGN
20.10 : 
20.10.2023  :  I VÅRT STED
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
09.03 : 
09.03.2023  :  DØDEN PÅ OSLO S
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
20.01 : 
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER

2022

21.10 : 
21.10.2022  :  JULEMIDDAG
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
15.10 : 
15.10.2022  :  DØDSDANSEN
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
23.04 : 
23.04.2022  :  KAKEFABRIKKEN
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
08.01 : 
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER

2021

25.09 : 
25.09.2021  :  MOR COURAGE
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
11.09 : 
11.09.2021  :  JELL- O SHOT
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
18.06 : 
18.06.2021  :  FRUEN FRA HAVET
 : KOSTYMEDESIGN

2020

04.11 : 
04.11.2020  :  JULEMIDDAG
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
11.09 : 
11.09.2020  :  FRUEN FRA HAVET
 : KOSTYMEDESIGN
09.09 : 
09.09.2020  :  ET DUKKEHJEM
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
20.05 : 
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
17.05 : 
17.05.2020  :  17. MAI MATINÉ 2020
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
14.02 : 
14.02.2020  :  LYKKEDAGER
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
24.01 : 
24.01.2020  :  REFORM 97
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
10.01 : 
10.01.2020  :  HUNDER
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER

2019

24.11 : 
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
31.08 : 
31.08.2019  :  KRENKET
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
21.03 : 
 : KOSTYMEDESIGN
02.03 : 
02.03.2019  :  MEG NÆR
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
01.02 : 
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER

2018

24.11 : 
24.11.2018  :  CYRANO
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
16.11 : 
16.11.2018  :  JULEMIDDAG
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
10.09 : 
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
09.06 : 
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
11.05 : 
11.05.2018  :  VERDILØSE MENN
 : KOSTYMEDESIGN
26.01 : 
26.01.2018  :  UFO-BYGDA
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER

2017

27.10 : 
27.10.2017  :  JULEMIDDAG
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
13.01 : 
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER

2016

10.09 : 
 : KOSTYMEDESIGN
15.04 : 
15.04.2016  :  KARSTEN OG PETRA
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
20.01 : 
20.01.2016  :  MOTORTOWN
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
20.01 : 
20.01.2016  :  MOTORTOWN
 : KOSTYMEDESIGN

2015

26.11 : 
26.11.2015  :  JULEMIDDAG
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
09.09 : 
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
16.06 : 
16.06.2015  :  VERDILØSE MENN
 : KOSTYMEDESIGN

2014

15.11 : 
15.11.2014  :  JULEMIDDAG
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
08.03 : 
08.03.2014  :  HUSHJELPENE
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
08.03 : 
08.03.2014  :  HUSHJELPENE
 : KOSTYMEDESIGN
09.01 : 
09.01.2014  :  VERDILØSE MENN
 : KOSTYMEDESIGN

2013

24.10 : 
24.10.2013  :  OMSORG
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
10.09 : 
10.09.2013  :  OSV.
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
08.02 : 
 : KOSTYMEDESIGN

2012

01.11 : 
01.11.2012  :  HAKKEBAKKEKRAKKET
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
24.03 : 
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
28.01 : 
 : KOSTYMEDESIGN
21.01 : 
 : KOSTYMEDESIGN
21.01 : 
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER

2011

09.11 : 
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
27.08 : 
27.08.2011  :  ISTIALIA
 : KOSTYMEDESIGN
09.04 : 
09.04.2011  :  TI LIV! - KOMILAB NR 3
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
05.02 : 
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER

2010

20.11 : 
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
19.05 : 
19.05.2010  :  AD HOC: DYNASTIET
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
19.01 : 
19.01.2010  :  HUSTYRANNEN
 : KOSTYMEDESIGN

2008

26.04 : 
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
05.03 : 
05.03.2008  :  VERDILØSE MENN
 : KOSTYMEDESIGN
05.03 : 
05.03.2008  :  VERDILØSE MENN
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER

2007

03.10 : 
03.10.2007  :  SWAMPED IN SENSATION
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER

2006

05.12 : 
05.12.2006  :  RØDE HUNDER
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER
26.08 : 
26.08.2006  :  BYGGMESTER SOLNESS
 : PRODUKSJONSANSVARLIG KOSTYMER